ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ราคาถูก โดยบริษัทประกันคุ้มภัย

เบี้ยประกันภัยแผน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง Worldwide Travel Insurance
โดย บมจ.ประกันคุ้มภัย (Safety Insurance)

การประกันภัยการเดินทาง
การเดินทางเป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกสนานตื่นเต้น ทว่าถ้าท่านต้องประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่น สิ่งของมีค่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือว่าเกิดมีคนในครอบครัวล้มป่วยลง ฝันที่วาดไว้อาจจะกลายเป็นฝันร้ายก็ได้ แผนคุ้มครองการเดินทางแบบสแตนดาร์ด และแบบพิเศษของ
ไอเอจี ประเทศไทย ให้ความอุ่นใจในการวางแผนการเดินทางของท่านในครั้งต่อไป ไม่ว่าท่านจะเดินทางเพียงครั้งเดียว หรือว่าเป็นประจำตลอดทั้งปี ท่านก็สามารถที่จะเลือกแผนคุ้มครองการเดินทาง ทั้งแบบรายครั้ง หรือแบบรายปี เพื่อ ให้เหมาะกับแผนการเดินทางของท่าน หรือครอบครัวของท่านได้

** อภิสิทธิ์ความคุ้มครองเหล่านี้ จะเริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนท่านจะออกเดินทางจากประเทศไทย คุ้มครองต่อเนื่องจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) **

1. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
Table of Coverage
วงเงินผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Liability (Baht)
การเดินทางไปต่างประเทศ + / (Outbound +)
Go Asia
Go Visa Go Grand Go Prime
1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
Medical Expense due to accident or sickness (WW1)
1,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
2. การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
Accidental Death, Dismemberment, Disability (WW2)
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
Medical Evacuation & Repatriation (WW3)
สูงสุด USD 1,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses (WW4)
สูงสุด USD 1,000,000
5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6) ไม่คุ้มครอง 10,000 30,000 40,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7)
ชดเชยทุกๆ 8 ชม.เต็มสูงสุด 10 ครั้ง
1,000/8 ชม. สูงสุดไม่เกิน 10,000 ไม่คุ้มครอง 3,000/8 ชม. สูงสุดไม่เกิน 30,000 4,000/8 ชม. สูงสุดไม่เกิน 40,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชม.) Flight Misconnection (8 hours) (WW8) 3,000 ไม่คุ้มครอง 5,000 7,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง
Trip Curtailment (WW9)
ไม่คุ้มครอง 10,000 30,000 40,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (มากกว่า 8 ชม.)
Baggage / Luggage Delay (Over 8 hours) (WW10)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 15,000 20,000
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal Effects (WW11)
5,000 ไม่คุ้มครอง 50,000 60,000
12. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
Loss or Damage of Personal Money (WW12)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000 7,000
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
Loss or Damage of Travel Documents (WW13)
ไม่คุ้มครอง 2,000 5,000 7,000
14. การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Children (WW15) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (one way economy airfare)
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Automatic Extension of Travel Period - Max 15 days (WW16)
คุ้มครอง
17. การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
การเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) Hospital Cash Benefit (Max. 20 days) (WW17)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 1,500
18. บริการที่ปรึกษาการเดินทางและช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.) คุ้มครอง

2. เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
เบี้ยประกัน (รวมภาษี และอากรแสตมป์)
Go Asia Go Visa Go Grand Go Prime
1-3
190
240
494
680
4-6
200
299
612
807
7-8
240
330
748
944
9-10
300
360
770
1,083
11-14
350
445
950
1,313
15-17
420
535
1,110
1,775
18-21
435
545
1,240
1,835
22-26
510
615
1,335
2,050
27-31
560
665
1,400
2,250
32-38
700
820
1,680
2,725
39-45
820
935
1,915
3,110
46-52
935
1,055
2,150
3,500
53-60
979
1,170
2,380
3,750
61-66
1,200
1,990
3,250
4,900
67-73
1,290
2,090
3,350
5,100
74-80
1,320
2,190
3,450
5,200
81-90
1,350
2,290
3,550
5,300

3. เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
เบี้ยประกัน (รวมภาษี และอากรแสตมป์)
Go Asia Go Visa Go Grand Go Prime
แผนประกันรายปี
1,800
3,290
4,890
6,800

หมายเหตุ :

1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษี (Premium is included vat & stamp)

2. เบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับผุ้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-75 ปี ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องเดินทางพร้่อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเท่านั้น
หากเดินทางคนเดียว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย (This insurance is for the insured aged 1-75 years. The Insured aged under 16 years must be accompanied by the guardian, if travelling alone or not accompanied by the guardian, the case must be specially agreed by the company)

3. แผนประกันภัยแบบครอบครัว สำหรับการเดินทางรายเที่ยวเท่านั้น และคุ้มครองการเดินทางไปกลับพร้อมกันของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตร 1 คน (อายุ 1-21 ปี) (ไม่คิดเบี้ยประกันภัย) วงเงินทดแทนรวมสูงสุดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทครอบครัว จะไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะความคุ้มครองข้อที่ 2 (Family plan is available for single trip policy. This plan covers the Insured and spouse and 1 child (aged 1-21 years) with free of charge. Family Plan's maximum benefits of Insuring Agreement No.2 is 2 times of Sum insured stated in the policy schedule).

4. ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งกรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายปีและรายเที่ยว (Maximum length per trip is 90 days for single trip policy and annual policy)

5.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้

Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajistan, Tukmenistan, Uzbekistan.


6.ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้นให้เป็นไปตามที่ระบุไว้กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางร่วมทาง Worldwide Travel Insurance (All Benefits and Sum Insured are subject to Insuring Agreement, General Terms, Conditions and Exclusions stated in Worldwide Travel Insurance's policy wording.

รายละเอียดที่ต้องการสำหรับประกันการเดินทางมีดังนี้ (ขอเป็นภาษาอังกฤษ)

- Passenger's Name :
- Date of Birth
- Passport No.
- ID Card No.
- Contact No.
- Address + Zip code
- Travelling date
- Country to visit (if more than 1 country, we will indicate as worldwide)
- Insurance Plan
- Beneficiary Name (ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ + ความสัมพันธ์)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท อี-บิซ ทราเวล จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน 0233041184
สาขา ลุมพินี

ติดต่อทาง email ได้ที่ sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) bee@e-biz-travel.com (คุณบี)

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2019-4969 และ 0-2070-4969

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล