แพ็คเก็จมาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ

แพ็คเกจมาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง ราคาพิเศษสุด 3 วัน 2 คืน
นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

* โดยสายการบิน Air Asia *

FD3602 BKK-MFM 10:15-13:50
FD3607 MFM-BKK 21:35-23:25

หรือ
FD3694 HKG-BKK 20:50-22:50

** ฮ่องกง พัก Dorsett Seaview (3 ดาว) หรือ Eaton Hotel 4 ดาว **
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกก่อนเดินทาง

ออกเดินทาง 9-11 ก.ค. / 23-25 ก.ค.54
ราคาต่อท่าน
Dorsett Seaview
Eaton Hotel
ผู้ใหญ
15,900.- บาท
16,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,900.- บาท
14,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท
3,000.- บาท
ออกเดินทาง 15-17 ก.ค.54
ราคาต่อท่าน
Dorsett Seaview
Eaton Hotel
ผู้ใหญ
16,900.- บาท
17,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,900.- บาท
15,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท
3,000.- บาท
ออกเดินทาง 13-15 ส.ค./20-22 ส.ค./27-29 ส.ค./ 2-4 ก.ย./
3-5 ก.ย./ 9-11 ก.ย./ 10-12 ก.ย.54
ราคาต่อท่าน
Dorsett Seaview
Eaton Hotel
ผู้ใหญ
16,500.- บาท
16,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,500.- บาท
14,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท
3,000.- บาท
ออกเดินทาง 12-14 ส.ค.54
ราคาต่อท่าน
Dorsett Seaview
Eaton Hotel
ผู้ใหญ
17,500.- บาท
17,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,500.- บาท
15,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท
3,000.- บาท

กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 ฮ่องกงดอลล่าห์ / วัน / ท่าน

สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - มาเก๊า - City Tour (โบสถ์เซ็นต์ปอล - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) / เข้าชม เดอะเวเนเชื่ยน
08.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI
AIR ASIA
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
10.15 นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3602 ( มีค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง )
13.50 ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ..สุด..สุด นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาทีหลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว

เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้ (www.venetianmacao.com/en/home.aspx)

วันที่สอง มาเก๊า - ฮ่องกง - City Tour จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ (แถมฟรี ! เที่ยวเกาะลันเตา สักการะพระใหญ่ และนั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง360 องศา)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านนั่งเรือ FERYY .... เดินทางสู่เกาะฮ่องกง นำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว
เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมของโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของ
สนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก
และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า
200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากนี้ท่านจะได้ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย )
เข้าพักโรงแรมที่ฮ่องกง

วันที่สาม ฮ่องกง - อิสระช็อปปิ้ง - กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ที่ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจ มีเวลาให้ท่านทั้งวัน หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกก็ได้.... จนได้เวลาอันสมควร แล้วเดินทางสู่สนามบิน
( อาหารกลางวัน และ เย็น อิสระตามอัธยาศัย )
21.35 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3607 OR FD 3694
23.15 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 ฮ่องกงดอลล่าห์ / วัน / ท่าน

* ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้า +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 14:30


กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล