โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคาพิเศษ !!!

แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน
* โดยสายการบิน Hongkong Airlines*
ไฟล์ท...HX 768 BKK - HKG 16:15/20:30 / HX 767 HKG-BKK 13:35-15:10

ออกเดินทาง 4-7 ธ.ค.53
ผู้ใหญ
16,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000.- บาท
ออกเดินทาง 11-14 ธ.ค./18-21 ธ.ค.53
ผู้ใหญ
15,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000.- บาท

* ราคาข้างต้นนี้รวมทุกอย่าง *
กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 40 HKD / ท่าน
และคนขับรถ 40 HKD / ท่าน

สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง > เข้าโรงแรมทีพัก
14.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว R ชั้น 4 ทางเข้าประตู 9 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
16.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX768
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 . ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

เข้าพัก MEXAN HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฮ่องกง > ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิว วิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์) / ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตานั่งกระเช้า ลอยฟ้านองปิง 360 องศา
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบ
พาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดนะคะ)… จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือ ด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน
(อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก MEXAN HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกง > เทียวดีสนีย์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (SET MENU)

เดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะลันเตา นำเสนอประสบการณ์อันสนุกสนานสำหรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบบรอดเวย์ อาทิ เฟสติวัล ออฟ เดอะ ไล้อ้อน คิง และเดอะโกลเด้น มิกกี้ส์ ที่ผสมผสานภาพยนต์สามมิติ เรียกเสียงหัวเราะ แลการผจญภัยไปกับเสียงดนตรีที่ มิกกี้ส์ ฟิลฮาร์เมจิก นอกจากนี้ ยังมีเหล่าตัวร์การ์ตูนของดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชมขบวนพาเหรด และการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตา ที่จะดึงดูดให้ทุกท่านหลงใหลในความสวยงาม......เพลิดเพลินกับการเดินทางแสนมหัศจรรย์กับธีมแลนด์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่

- เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้น ที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ เป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชม ไปรอบๆ บริเวณอย่างเพลิดเพลิน

- ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นำเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์

- แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จำลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงน้ำชาของคนทำหมวก (Mad HatterTe กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง โดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมาย

- แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ”( Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตาม แม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด , Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

(อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

เข้าพัก โรงแรม MEXAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮ่องกง > อิสระตามอัธยาศัย – เดินทางสู่สนามบิน กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (SET MENU)
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…….. จนได้เวลาอันสมควร
13.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX 767
15.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ …..

กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 40 HKD / ท่านและคนขับรถ 40 HKD / ท่าน

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะคะ+++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล