โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - แพ็คเก็จทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ราคาพิเศษ !!!

แพ็คเกจ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
... ท่องแดนอารยะธรรม สัมผัสมรดกโลก อ่าวฮาลอง ลิ้มลองอาหารหลากหลายรสชาติ ...

ออกเดินทาง 17-20 ก.ย., 24-27 ก.ย.52
ผู้ใหญ
13,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท
ออกเดินทาง 8-11 ต.ค., 15-18 ต.ค., 29 ต.ค.-1 พ.ย.52
ผู้ใหญ
13,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,000.- บาท

* ราคาข้างต้นนี้รวมทุกอย่าง *
** กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และคนขับรถ 200 บาท/ท่าน **

 
สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย / วัดแห่งวรรณกรรม / วันเฉินก๊วก - ฮาลอง ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองยามค่ำคืน / ไนท์พลาซ่า
08.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3702
พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน
12.10 น. สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง
ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารฮ่องกง
..... หลังอาหารเชิญท่าน ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองยำค่ำคืน ตามอัธยาศัย
เข้าพัก SWISS-BEL HOTEL (MITHRIN) หรือ เทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

วันที่สอง อ่าวฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง / ขึ้นเกาะชมถ้ำนางฟ้า / ถ้ำต้นไ ม้ / ชมหมู่บ้านชาวเล / ทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) / ขึ้นเกาะทิบท็อป ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองจากมุมสูง
เช้า รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำต้นไม้ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยเช่นกัน แต่หินงอกหินย้อยที่นี่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าชมรู้สึกราวกับอยู่ในป่าไม้ก็ว่าได้ แล้วนำท่าน ชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือ เวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเข้ามาพวกเขาก็จะนำเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ อยู่เต็มลำเรือ ซึ่งล้วนแต่ยังเป็นๆสดๆอยู่ทั้งนั้น คอยลอยเทียบเข้าหาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเล แล้วให้เขาปรุงตามเมนูที่ต้องการได้เลย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ทานเมนูอาหารซีฟู๊ด พิเศษ! ปูม้าท่านละ 1 ตัว
บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านขึ้น เกาะทิบท็อป (TIPTOP ) เป็นเกาะที่สูงที่สุดในบรรดาเกาะน้อยใหญ่ในอ่าวฮาลอง และด้วยความสูงนี้เองจึงทำให้เกาะนี้เป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะจากจุดชมวิวที่นี่ท่านจะสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวฮาลองได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว .... ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับที่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไต้หวัน
..... หลังอาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
เข้าพัก SWISS-BEL HOTEL (MITHRIN) หรือ เทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

วันที่สาม ฮาลอง - กรุงฮานอย ช็อปปิ้งย่านถนน 36 สายเก่า / ทะเลสาบคืนดาบ / สะพานแสงอาทิตย์ / วัดหงอกเซิน / ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! ทานการ์เด้น บุฟเฟย์ ( เป็นอาหารบุฟเฟย์แบบนานาชาติ
จัดให้ทานในบรรยากาศสวนสวย)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่
สุดของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่ง
นี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมา
เป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอก เซิน ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน แล้วนอกจากนี้ท่านยังจะได้นมัสการองค์กวนอู และเจ้าแม่ทับทิมอัน ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ทานเมนูอาหารกลางตุ้ง
ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนี้เกิดจาก มีน้ำท่วมบริเวณที่ราบลุ่มเป็นประจำทุกปีจากแม่น้ำแดง ทางตอนเหนือของเวียตนาม ผู้แสดงหุ่นกระบอกจะยืนอยู่หลังฉากในน้ำที่สูงถึงระดับเอว เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกด้วยไม้ไผ่ เรื่องราวในการดำเนินเรื่องส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
นำพัก DANLY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮานอยุ ชมเมืองฮานอย / สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ / ทำเนียบประธานาธิบดี / วัดเจดีย์เสาเดียว / พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ / วัดแห่งวรรณกรรม / พิพิธภัณฑ์ทหาร / วัดเฉินก๊วก - กลับกรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านของเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฎที่สระดวกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น กลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม
ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และ
กอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจือ และสานุศิษย์ แล้วนำชม พิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นแหล่งที่รวบ รวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการทหารของเวียดนาม ชมภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการรบของเหล่าทหารหาญยามสงครามเวียดนาม ชมอาวุธและกับดักจากภูมิปัญญาของชาวเวียดกงที่คิดประดิษฐ์กับดักชนิดต่างๆ และชมอาวุธเคมีที่ข้าศึกใช้กับชาวเวียดนาม ชมบันทึกของสงครามเพื่ออิสระภาพ การรวมชาติของเวียตนามาที่ต่อสู้กับฝรั่งเศส ที่เดียนเบียนฟู จากนั้นนำท่านเดินทางมายัง วัดเฉินก๊วก เป็นวัด ที่มี
ความเก่าแก่ และมีความสำคัญกับประชาชน ชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
..... ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

12.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3703
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ …

* ราคาข้างต้นนี้รวมทุกอย่าง ยกเว้น Airport Tax Thai 700 บาท/ท่าน *
** กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และคนรับรถ 200 บาท/ท่าน **

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะครับ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 (คุณ Bee)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล