โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - ท่องเที่ยวมาเก๊า เซินเจิ้น ราคาพิเศษ !!!

แพ็คเกจทัวร์ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ไฟล์ท...FD3602 BKK-MFM 10:15-13:50 /
FD3605 MFM-BKK 16:30-1820 , FD3607 MFM-BKK 21:35-23:25


ออกเดินทาง 25-27 มิ.ย./ 13-15 ส.ค./ 20-22 ส.ค./ 27-29 ส.ค./
2-4 ก.ย./ 3-5 ก.ย./ 9-11 ก.ย./ 10-12 ก.ย.54
ผู้ใหญ
13,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
ออกเดินทาง 15-17 ก.ค./ 12-14 ส.ค.54
ผู้ใหญ
14,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,000.- บาท
* ราคาข้างต้นนี้รวมทุกอย่าง *
กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 ฮ่องกงดอลล่าห์ / วัน / ท่าน


สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน + โชว์
......... พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาร์เตอร์ 5 สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
........ นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD…..
........ ถึงสนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศษฐกิจ ( SPECIAL AREA ) เมืองจูไห่เป็นเมืองที่มประชากรน้อย ทำให้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มากแล้วนำท่านสู่ สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 1.39 ตร.กม เป็นสวนสาธารณะที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง โดยสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮามาก นางมักจะชอบมาพักผ่อนที่นี่เสมอ ว่ากันว่าที่นี่เป็นแหล่งที่รวมของสถานที่สำคัญกว่า 100 แห่ง ของล้ำค่ากว่า 1,000 ชิ้น และพันธ์ไม้ที่สวยงามและหายากกว่า 10,000 ชนิด อีกทั้งยังมีทะเลสาบหูไห่ อันกว้างใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ 80,000 กว่าตร.กม ผู้ที่เข้ามาที่สวนสาธาณะแห่งนี้จะเหมือนได้เข้ามาอยู่ในราชวงศ์ชิงเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้สวนสาธารณะที่กรุงปักกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพักของสิ่งต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้น เพราะในอดีตเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชาวยุโรปได้บุกรุกเข้ามาที่กรุงปักกิ่งและได้เผาทำลายสวนแห่งนี้จนหมด ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่งนี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมา ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ของสวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม NIGHT SHOW สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ทานอาหารซีฟู๊ด
เข้าพัก โรงแรม 2000 YEAR’S HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง จูไห่ - เซินเจิ้น - ช็อปปิ้ง Lowu Center / Splendid Of China / China Folk - Culture Village + Show
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เชิญอิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ Lowu Center หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและ ต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! ทานเมนู ห่านย่างเซินเจิ้น
บ่าย นำท่านชม SPLENDID OF CHINA สถานที่จำลองสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงทั้งหมดทุกมณฑลของจีน
อาทิ กำแพงเมืองจีน วัดเส้าหลิน อุทยานป่าหิน พระราชวังฤดูร้อน จตุรัสเทียนอันเหมิน กองทับหุ่นดินเผาเมืองซีอาน พระราชวังทิเบต เจดีย์เมืองต้าหลี่ ฯลฯ แล้วนำท่านเที่ยวชม CULTURE FOLK VILLAGE (หมู่บ้านวัฒนธรรม) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ทุกมณฑลของจีน และชมการแสดงโชว์พื้นเมืองที่ท่านจะต้องประทับใจในความงดงามของการแสดงที่มากด้วย ความสามารถ เช่น การแสดงการต่อขา ประเพณีนั่งเกี้ยว เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม NIGHT SHOW อันงดงามตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก โรงแรม BEST WESWTERN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น - จูไห่ - โบสถ์เซ็นต์ปอล - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - อิสระช็อปปิ้ง หรือเสี่ยงโชคที่คาซิโน - กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านนั่งรถผ่านด่านจูไห่ เข้ามาเก๊า จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันได้ทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และ
จีนเมื่อปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย มอบเวลาที่เหลือให้ท่าน ช้อปปิ้งอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดต่างๆ มากมาย หรือจะไปเสี่ยงโชคใน คาซิโน ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน .....จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
......... เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD......
........ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 10 ฮ่องกงดอลล่าห์ / วัน / ท่าน

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้านะคะ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 14:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล