โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - แพ็คเก็จทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ราคาพิเศษ !!!

แพ็คเกจทัวร์ มาเก๊า ชมเวเนเชี่ยน เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์หรือเกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน
พิเศษเข้าชม The Venetian
* พักครบ 3 เมือง ฮ่องกงพัก L'Hotel ระดับ 5 ดาว *
เลือกลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 ค่าทัวร์ลดลง 500 บาท / ท่าน
หมายเหตุ กระเช้าหนองปิง ปิดปรับปรุงตั้งแต่ บัดนี้ - 1 ก.ค.54 ฉะนัั้นจึงต้องใช้รถบัสสาธารณะเดินทางแทนนะคะ

* โดยสายการบิน Air Asia *
ไฟล์ทขาไป...FD3602 BKK-MFM 06:35/10:35 หรือ FD 3602 BKK-MFM 10:20/13:50
ไฟล์ทขากลับ...FD3607 MFM-BKK 21:50/23:35


ออกเดินทาง 16-19 มิ.ย./30 มิ.ย.-3 ก.ค./21-24 ก.ค./ 28-31 ก.ค. /
4-7 ส.ค. /18-21 ส.ค./ 25-28 ส.ค./ 1-4 ก.ย./ 8-11 ก.ย.54
ผู้ใหญ
18,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000.- บาท
ออกเดินทาง 14-17 ก.ค./ 11-14 ส.ค./ 12-15 ส.ค.54
ผู้ใหญ
19,500.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000.- บาท

* ราคาข้างต้นนี้รวมทุกอย่าง *
กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 20 หยวน / วัน / ท่าน


สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - เดอะเวเนเชี่ยน
.......... พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
.......... นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD3600 หรือ FD3602 (มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)
13.50 น. ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ...... นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก (นำท่านเลือกซื้อขนมพื้นเมือง และอาหารเสริมเพื่อเป็นของฝาก ) จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า “เซนาโด้ สแควร์” หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะเลือกซื้อสินค้าตามต้องการ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก CHINA MACAU HOTEL,POUSADA MARINA INFANTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

...หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาที เดอะ เวเนเชี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) หรือท่านจะทดลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามอัธยาศัยก็ได้ ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้

หมายเหตุ : จากเวเนเชียนกลับโรงแรมลูกค้าต้องกลับเอง (ไม่ได้จัดรถรับกลับค่ะ)

วันที่สอง มาเก๊า - จูไห่ - ถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / สวนสาธารณะดอกบัวขาว – อาหารซีฟู้ด
เซินเจิ้น >> ช้อปปิ้ง Lowu Center / ชมโชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หหลังอาหารนำท่าน เดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่
สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง
8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” จากนั้นนำท่าน ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว ให้ท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอู >>>เจ้าแม่กวนอิม >>>และกราบนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล
...จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)
บ่าย ...หลังอาหารนำท่านนั่งรถเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมโชว์ TIAN JI (การเกิดของโลก) โชว์ใน OCT EAST ซึ่งจะแสดงให้ท่านได้เห็นวิวัฒนการของโลกใบนี้ เริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นทีละน้อยของสิ่งมีชีวิตบนโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต Celled เดียวกับปลาและสัตว์เลื่อยคลานปรากฎทางชีวภาพ , ปรากฎนก, มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ไฟ จนกระทั่งมีการนำอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุ และกระบวนการทั้งหมดของมนุษย์ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม...
แล้วมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล
และสุดท้ายกลับไปยังจุดเดิม...
ระหว่างที่ท่านนั่งชมโชว์ท่านจะได้สัมผัส, อัศจรรย์ และรื่นรมย์ ไปกับฉากพื้นน้ำ และแสง สี เสียง อันอลังการเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในโชว์นั้นด้วย...จากนั้นเชิญอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER
หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
และต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่

หมายเหตุ … ช้อปปิ้ง LOWU CENTER อาจช้อปก่อนหรือหลังดูโชว์แล้วแต่ความเหมาะสม ...

เข้าพัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง >> เที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านผ่านด่านเซินเจิ้น เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะฮ่องกง ....

>>ท่านสามารถเลือกโปรแกรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดีสนีย์แลนด์ หรือ ไหว้พระเกาะลันเตา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “ HONGKONG DISNEYLAND ” เป็นสวนสนุกและรีสอร์ต ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

MAIN STREET USA - พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาาย พร้อมด้วยตัวการ์ตูนขวัญใจของเด็กๆ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
TOMORROW LAND - สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย อาทิ สนุกสุดๆกับ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลโดยการยิงต่อสู้กับผู้รุกรานจากต่างดาว ฯลฯ
FANTASY LAND - ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา พบตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เม้าท์ และเพื่อนๆตัวการ์ตูนที่น่ารัก
ADVANTURE LAND - ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่า ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

** ช่วงเย็นก่อนสวนสนุกจะปิด 30 นาที ท่านจะได้พบกับ โชว์ดอกไม้ไฟ อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของดิสนีย์แลนด์

หรือ

ดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบน
เกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากนี้ท่านจะได้ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน

หมายเหตุ: เลือกดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกทัวร์ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง กรุณาเลือกก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ กระเช้าหนองปิง ปิดปรับปรุงตั้งแต่ บัดนี้ - 1 ก.ค.54 ฉะนัั้นจึงต้องใช้รถบัสสาธารณะเดินทางแทนนะคะ

( อาหารกลางวัน / อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย )

เข้าพัก L’ HOTEL NINA ET CONVETION CENTER (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ ฮ่องกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์) - เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า – กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดนะค่ะ)…

แล้วนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมขอโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย

…จากนั้นนำท่านชมและเลือกซื้อเครื่องประดับที่ร้านจิวเวอรี่ เป็นของขวัญสำหรับตัวเอง หรือเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

( อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย )
21.50 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3607
23.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ …..

กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 20 หยวน / วัน / ท่าน

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะคะ+++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 14:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล