ประกันภัยการเดินทางโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายเที่ยว
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า
พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง SOS ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วย 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก

1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)

Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
ความคุ้มครอง
Table of Coverage
วงเงินผลประโยชน์ (บาท) /
Limit of Liability (Baht)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
Death, dismemberment, loss of sight or permanent disability caused by accident
1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย / Medical expenses
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย Evacuation and / or repatriation expenses
1,000,000 1,500,000 2,000,000
3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน)
Hospital daily benefit (max.up to 60 days)
18,000
(300 / วัน)
30,000
(500 / วัน)
36,000
(600 / วัน)
4. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น
Loss of baggage and personal effects (max.up to 5,000 Baht per item)
40,000 50,000 70,000
5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง / Delayed baggage 4,000 10,000 15,000
6. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
Cancellation / Curtailment of the trip
100,000 100,000 150,000
7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก / Personal Liability 2,000,000 3,000,000 4,000,000
8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)
Delayed departure (1,000 Baht for each 12 consecutive hours delay)
2,000 4,000 6,000
9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) / Hijack (max.up to 60 days) 90,000
(1,500 / วัน)
90,000
(1,500 / วัน)
120,000
(2,000 / วัน)


ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
เบี้ยประกันแผนอุ่นใจข้ามแดน (รวมภาษี และอากรแสตมป์)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1-4
570
640
810
5-10
740
790
990
11-20
1,190
1,270
1,500
21-30
1,670
1,860
2,160
31-40
2,150
2,430
2,790
41-50
2,620
2,950
3,260
51-60
2,950
3,380
3,560
61-70
3,570
3,850
4,210
71-80
3,850
4,330
4,690
81-90
4,510
4,800
5,160


Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)
ความคุ้มครอง
Table of Coverage
วงเงินผลประโยชน์ (บาท) /
Limit of Liability (Baht)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
Death, dismemberment, loss of sight or permanent disability caused by accident
1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย / Medical expenses
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา พยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย Evacuation and / or repatriation expenses
1,000,000 1,500,000 2,000,000


ระยะเวลาเดินทาง (วัน)
เบี้ยประกันแผนคุ้มครองบุคคล (รวมภาษี และอากรแสตมป์)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1-4
310
340
420
5-10
350
390
470
11-20
560
600
700
21-30
790
870
1,020
31-40
1,020
1,140
1,310
41-50
1,240
1,360
1,530
51-60
1,460
1,580
1,760
61-70
1,690
1,810
1,980
71-80
1,910
2,030
2,210
81-90
2,130
2,260
2,430
91-120
3,130
3,370
3,620
121-150
3,780
4,130
4,490
151-180
4,480
4,950
5,320


คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

หมายเหตุ.-
1. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
ุ3. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มตามที่ระบุในกรมธรรม์และท่านได้ออกเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
ุ4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
5. คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศภูมิลำเนา และประเทศที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพำนักอยู่
6. สำหรับขอวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้แผนวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง/Excluded Countries :

Asia : Afghanistan, Azerbaijan, Cambodia(except Phnom Penh, Siam Reap), Indonesia(except Jakarta and Bali), Iraq, Iran(Islamic Republic of Iran),Kyrgyzstan, Lebanon, Myanmar(except Rangoon), North Korea, Pakistan, Tajistan,Palestine, Syria, Tukmenistan, Uzbekistan
Africa : Africa(except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana),Libya, The Democratic Republic of The Congo
Central America : Nicaragua
North America : Cuba

รายละเอียดที่ต้องการสำหรับประกันการเดินทางมีดังนี้

- Passenger's Name :
- Date of Birth
- Passport No.
- ID Card No.
- Contact No.
- Address + Zip code
- Travelling date
- Country to visit (if more than 1 country, we will indicate as worldwide)
- Insurance Plan
- Beneficiary Name (ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ + ความสัมพันธ์)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท อี-บิซ ทราเวล จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน 0233041184
สาขา ลุมพินี

ติดต่อทาง email ได้ที่ sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) / bee@e-biz-travel.com (คุณบี)


ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2019-4969 และ 0-2070-4969
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล